woody peppa pig familly winnieTa witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

swiatbajek.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie swiatbajek.pl, prowadzony przez MPMAX Przemysław Michalak, 62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 138, NIP: 968-080-75-50. z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@swiatbajek.pl.


1. MPMAX Przemysław Michalak prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie swiatbajek.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania z swiatbajek.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w swiatbajek.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na swiatbajek.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z swiatbajek.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których MPMAX Przemysław Michalak jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w swiatbajek.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a MPMAX Przemysław Michalak, której przedmiotem są usługi świadczone przez MPMAX Przemysław Michalak, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w swiatbajek.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z swiatbajek.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w swiatbajek.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych swiatbajek.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych swiatbajek.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w swiatbajek.pl w zakładce Czas realizacji

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a MPMAX Przemysław Michalak dotycząca zakupu danego produktu w swiatbajek.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w swiatbajek.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach swiatbajek.pl, MPMAX Przemysław Michalak może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w swiatbajek.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach MPMAX Przemysław Michalak zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MPMAX Przemysław Michalak, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

- Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Szczegółowe informacje dostępne są w swiatbajek.pl w zakładce Sprzedaż ratalna Santander.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji .

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w swiatbajek.pl, MPMAX Przemysław Michalak zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego produktu MPMAX Przemysław Michalak informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Odbior osobisty dostępny jest w swiatbajek.pl pod adresem: MPMAX Przemysław Michalak, 62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 138

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach swiatbajek.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu.
W przypadku uszkodzenia, produkt należy odesłać bądź dostarczyć osobiście na adres magazynu MPMAX Przemysław Michalak, 62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 138

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt MPMAX Przemysław Michalak Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. MPMAX Przemysław Michalak odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą adresu email sklep@swiatbajek.pl lub w formie pisemnej na adres MPMAX Przemysław Michalak podany w górnej części Regulaminu, na koszt MPMAX Przemysław Michalak.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że MPMAX Przemysław Michalak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez MPMAX Przemysław Michalak albo MPMAX Przemysław Michalak nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. MPMAX Przemysław Michalak. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni MPMAX Przemysław Michalak nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi MPMAX Przemysław Michalak W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w swiatbajek.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@swiatbajek.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez MPMAX Przemysław Michalak dokonanych przez Klienta zakupów w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu MPMAX Przemysław Michalak wskazanego w art. 13, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu swiatbajek.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wykaz towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu swiatbajek.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe MPMAX Przemysław Michalak zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w swiatbajek.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w swiatbajek.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez MPMAX Przemysław Michalak w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o swiatbajek.pl.

22. MPMAX Przemysław Michalak może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach swiatbajek.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MPMAX Przemysław Michalak, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w swiatbajek.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient przy pierwszym logowaniu w swiatbajek.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z MPMAX Przemysław Michalak

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MPMAX Przemysław Michalak w ramach swiatbajek.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. MPMAX Przemysław Michalak przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. MPMAX Przemysław Michalak z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności MPMAX Przemysław Michalak zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. MPMAX Przemysław Michalak oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem swiatbajek.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w swiatbajek.pl jest:

a.  MPMAX Przemysław Michalak- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez swiatbajek.pl
b. Sklep oraz MPMAX Przemysław Michalak- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, MPMAX Przemysław Michalak udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów swiatbajek.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością MPMAX Przemysław Michalak oraz Sklepu w zakresie swiatbajek.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach swiatbajek.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać swiatbajek.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w swiatbajek.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez MPMAX Przemysław Michalak informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez MPMAX Przemysław Michalak oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez MPMAX Przemysław Michalak lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z swiatbajek.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, MPMAX Przemysław Michalak lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w swiatbajek.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w swiatbajek.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w swiatbajek.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992  oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w swiatbajek.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w swiatbajek.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander

12. MPMAX Przemysław Michalak oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy MPMAX Przemysław Michalak lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez MPMAX Przemysław Michalak lub Sklep danych osobowych innemu niż MPMAX Przemysław Michalak lub Sklep administratorowi danych.

13. MPMAX Przemysław Michalak oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. MPMAX Przemysław Michalak oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. MPMAX Przemysław Michalak lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec MPMAX Przemysław Michalak lub Sklepu. lub też gdy MPMAX Przemysław Michalak lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w swiatbajek.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, MPMAX Przemysław Michalak za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty swiatbajek.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. MPMAX Przemysław Michalak wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. MPMAX Przemysław Michalak stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z swiatbajek.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z swiatbajek.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:

 

MPMAX Przemysław Michalak,
62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 138


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MPMAX Przemysław Michalak
62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 138

sklep@swiatbajek.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r.

swiatbajek.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie swiatbajek.pl, prowadzony przez MPMAX Przemysław Michalak, 62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 138, NIP: 968-080-75-50.

1. MPMAX Przemysław Michalak prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie swiatbajek.pl.

2. Wszystkie produkty dostępne w swiatbajek.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych swiatbajek.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

4. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych swiatbajek.pl. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku Transportu wskazanym w swiatbajek.pl w zakładce Czas dostawy.

5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach swiatbajek.pl, MPMAX Przemysław Michalak może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

6. Możliwe są następujące formy płatności:


o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach MPMAX Przemysław Michalak zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MPMAX Przemysław Michalak, zamówienie jest przekazywane do magazynu MPMAX Przemysław Michalak w celu przygotowania wysyłki.

o Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 (mTransfer, MultiTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank , Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole). Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

o Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Szczegółowe informacje dostępne są w swiatbajek.pl w zakładce Sprzedaż ratalna Santander.7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych na swiatbajek.pl, MPMAX Przemysław Michalak zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.

8. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej.

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas MPMAX Przemysław Michalak kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta

Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez MPMAX Przemysław Michalak W przypadku płatności ratalnej - także o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu MPMAX Przemysław Michalak informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest w swiatbajek.pl pod hasłem Odbiór osobisty w zakładce „Pomoc”.

9. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach swiatbajek.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt MPMAX Przemysław Michalak Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową.

10. MPMAX Przemysław Michalak odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność MPMAX Przemysław Michalak z tytułu rękojmi, na podstawie art. art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, jest wyłączona.

11. W przypadku niezgodności produktu z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt MPMAX Przemysław Michalak wraz z informacją o rodzaju spedytora.

12. Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu nabytego w swiatbajek.pl, a niezgodnego z umową, do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli MPMAX Przemysław Michalak nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

13. MPMAX Przemysław Michalak ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do MPMAX Przemysław Michalak Jeżeli w ciągu 14 dni MPMAX Przemysław Michalak nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi MPMAX Przemysław Michalak Warunkiem zwolnienia kupującego z odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie nadanej przesyłki zwrotnej jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

14. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres email sklep@swiatbajek.pl zgodnie z art. 9. Informację o rodzaju spedytora. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki MPMAX Przemysław Michalak ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do MPMAX Przemysław Michalak Niezwłocznie po jej otrzymaniu, MPMAX Przemysław Michalak dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

15. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w swiatbajek.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@swiatbajek.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 10 dni roboczych od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez MPMAX Przemysław Michalak dokonanych przez Klienta zakupów zwrot nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu MPMAX Przemysław Michalak wskazanego w art. 9, na swój koszt.

16. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.


17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu swiatbajek.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wykaz towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Wykaz towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu swiatbajek.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

18. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego swiatbajek.pl w związku z zakupami jest MPMAX Przemysław Michalak. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

19. Dodatkowo, okazjonalnie, MPMAX Przemysław Michalak za zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty swiatbajek.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

20. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w swiatbajek.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

     1. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w swiatbajek.pl towary,
     2. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w swiatbajek.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 

 


Twój koszyk
Ilość: 0 (0 szt.)
Kwota: 0.00zł
Sprawdź koszyk


Login:
Hasło:
Nowości
Promocje